Проектування розташування СЕУ

В процесі розробки розташування СЕУ послідовно визначають:

— район розташування СЕУ (по довжині судна);

— положення рушіїв по відношенню до корпусу судна;

— розташування головних двигунів і осьових ліній валопроводов;

— необхідні довжини відсіків для розміщення СЕУ;

— суднові казани, їх розташування

— положення основних каналів для підведення повітря і проклад­ки газовідвідних трубопроводів;

— положення полови, основних майданчиків обслуговування і вихо­дов з приміщень СЕУ.

Завдання проектування розташування СЕУ полягає в опре­деленії оптимального розміщення комплектуючого устаткування в обмеженому просторі з дотриманням певних требо­ваній. Такі завдання вирішуються методом послідовних прі­бліженій із застосуванням моделювання.

При проектуванні СЕУ широко використовується площинне масштабне моделювання (креслярський метод). Цей метод прі­меняєтся на початкових стадіях проектування, коли потрібно визначити розміщення основного устаткування з опрацьовуванням одночасно декількох варіантів, а також при проектуванні СЕУ невеликої потужності, коли основне устаткування располага­ется на одному рівні при помірній насиченості приміщень.

Метод площинного моделювання достатньо простий і нагля­ден. При площинному моделюванні використовуються масштаби 1:10, 1:25, 1:50. Розроблені у такий спосіб варіанти распо­ложенія устаткування виконують на кресленнях в декількох про­екциях.

Іншим методом є об'ємне моделювання (макетіро­ваніє). Цей метод забезпечує якнайкращий відробіток располо­женія СЕУ і дуже високу наочність.

При макетуванні, коли вже на початкових стадіях макети окремих одиниць устаткування виготовляються з різних син­тетічеських матеріалів (пінопласт, плексиглас і ін.) І компонуют­ся у відсіках ЗУ, в окремих випадках можна відмовитися від пред­варітельной розробки креслень. При цьому макети зберігаються на весь період розробки проекту.

Макети розташування СЕУ передаються заводам-будівельникам для використання як наочні зразки в процесі суднобудування головних і серійних судів.

Подальшим розвитком способів компоновки СЕУ є блоково-модульний метод. При цьому методі все устаткування СЕУ розбивається на функціональні блоки — агрегати. Для кожного блоку розробляється своя робоча документація.

Використання типових компонувальних рішень, уніфіцирован­них блоків (агрегатів) і зональних блоків (модулів) складає важливий напрям в розвитку проектування СЕУ і їх стандар­тізациі. Зональний блок включає все або окрема ділянка приміщення ЕУ зі всіма агрегатами, устаткуванням і магистраля­мі, що знаходяться в його межах. Приклади розташування оборудо­ванія СЕУ приведені на мал. 58.

Одним з важливих етапів проектування СЕУ є опреде­леніє її маси і положення центру мас. Для визначення водо­ізмещенія судна і координат його центру мас складається на­грузка. Одним з елементів загального навантаження є маса ма­шинной установки.

Визначення координат центру мас. Масу установки і положе­ніє центру її мас визначають при складанні навантаження по розділу "Машинна установка". Цей розрахунок виконується на осно­ванії нормативів, що діють, в табличній формі (таблиця. 18) І яв­ляєтся одним з основних документів, що складаються в процесі проектування судна. У таблицю заносять в певної последо­вательності маси всіх елементів установки з координатами, визначальними

Визначення маси і координат центру мас машинної установки

Шифр

Розділи, групи, підгрупи і статті навантаження

Маса

М,

т

Координати центрів мас, м

Моменти мас, т м

Пріме­чаніє

+ Х

+ Y

Z

+ мх

±М„

М,

М X Y Z 2. M, 2м, 3мг

Їх положення на судні. Відлік координат ведеться по трьом осям;

— уздовж судна (вісь X): від міделя в ніс (+), в корму (— );

— по ширині судна (вісь Y) від діаметральної плоскості: на правий борт ( + (/); на лівий борт (-у);

— по висоті (вісь z) від основної лінії.

Координати центру мас знаходять через сумарні моменти:

Х=2мх/м; Y=2my/m; Z=2m,/m.

Основні статті навантаження по розділу "Машинна установка" включають:

— головну машинну установку, включаючи агрегати і суднові вспомога­тельниє механізми, устаткування приміщення і запасні частини головної машинної установки;

— трубопроводи головної машинної установки;

— "незалежні" допоміжні установки: допоміжні котельні, опріснювальні і інші теплообмінні установки;

— трубопроводи "незалежних" установок;

— валопроводи і рушії;

— системи теплоконтроля, автоматичного регулювання, уп­равленія і захисту машинної установки.

Джерела електроенергії разом з первинними двигунами, їх трубопроводами, устаткуванням електротехнічного відсіку, рас­пределітельнимі пристроями і кабелями відносяться до розділу "Електроустаткування".

На підставі результатів розрахунків навантаження по всіх розділах визначають водотоннажність судна і координати центру мас.

Суднові казани | суднобудування